កម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាបន្តផ្ដល់សកម្មភាពសិក្សាដែលជំរុញនិងលើកស្ទួយការលូតលាស់នៃ “កុមារពេញលេញ” តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍរាយកាយ ទំនាក់ទំនង អារម្មណ៍ និងបញ្ញា។ តាមរយៈចំណេះដឹងនិងជំនាញសមស្របទៅតាមអាយុនិងសមត្ថភាពសិស្ស ពួកគាត់អាចបង្កើតទស្សនផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ល្អ និងមានចំណេះសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនដែលចាំបាច់ដល់ភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅថ្នាក់បឋមសិក្សា។

kindergarten