ចំណាត់ថ្នាក់ & ការដាក់ពិន្ទុ

ពិន្ទុ

ពិន្ទុគឺជាការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស និងត្រូវកំណត់តាមរយៈការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពផ្សេងៗ។ ពិន្ទុសិក្សាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនឹងមានក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ។ រីឯ ពិន្ទុសិក្សាកម្រិតវិទ្យាល័យនឹងមានក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុថ្នាក់វិទ្យាល័យ។

 

មាត្រដ្ឋានពិន្ទុ

ពិន្ទុជាតួលេខពិន្ទុជាអក្សរពិន្ទុគិតជាមធ្យម
93-100A4
90-92A-3.7
87-89B+3.3
83-86B3
80-82B-2.7
77-79C+2.3
73-76C2
70-72C-1.7
67-69D+1.3
63-66D1
60-62D-0.7
0-50F0