កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិ

សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់មានផ្ដល់នូវកម្មវិធីសិក្សាខ្មែរដល់សិស្សដែលមានបំណងសិក្សាមុខវិជ្ជាខ្មែរ និងចង់បានវិញ្ញាបនបត្រពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ សិស្សសិក្សាជាមួយគ្នានៅមុខវិជ្ជាធំៗ និងត្រូវសិក្សានៅពេលរសៀល ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលពួកគាត់ជ្រើសរើស។ សិស្សដែលចង់សិក្សាកម្មវិធីសិក្សាខ្មែរត្រូវចូលរៀនមុខវិជ្ជាខ្មែរ។ សិស្សដែលជ្រើសរើសសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាខ្មែរនឹងត្រូវសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

កម្មវិធីសិក្សាខ្មែររួមមាន៖

  • អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
  • គណិតវិទ្យា
  • សិក្សាសង្គម
  • វិទ្យាសាស្រ្ត