គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យាបំពាក់បំប៉ន់កុមារជាមួយនឹងបណ្ដុំនៃឧបករណ៍ដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យដើម្បីឱ្យពួកគាត់យល់និងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក។ ឧបករណ៍ទាំងនេះរួមមានហេតុផលកត្តវិជ្ជា ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា និងសមត្ថភាពក្នុងការគិតបែបអរូបី។ លេខនព្វន្តមានសារៈសំខាន់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ទម្រង់ជាច្រើននៃការប្រកបការងារ វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា ឱសថ សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន ការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចជាសាធារណ។ វប្បធម៌ចម្រុះបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តគណិតវិទ្យា។ បច្ចុប្បន្ននេះ មុខវិជ្ជាសិក្សាកើតចេញពីដែនកំណត់នៃវប្បធម៌ ហើយលក្ខណៈសំខាន់របស់វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាសកល។ គណិតវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាអប់បែបរំច្នៃប្រឌិត។ មុខវិជ្ជានេះអាចជំរុញពេលវេលារីករាយនិងចម្ងល់ចំពោះសិស្ស នៅពេលពួកគាត់ដោះស្រាយលំហាត់ជាលើកដំបូង ស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយបញ្ហាដ៏ប្រសើរ ឬឃើញភ្លាមៗនូវទំនាក់ទំនងលាក់កំបាំង។