ការសិក្សា

academic_01

ថ្នាក់ទី១

សូមបញ្ជាក់ថា ការស្នើសុំមកទស្សនាសាលាយើងខ្ញុំត្រូវកក់ទុកជាមុន ហើយមានតែមាតាបិតាសិស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចមកទស្សនាសាលាបានក្នុង១លើកៗ អាស្រ័យលើការមកមុនបានមុន។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ការអនុញ្ញាតមកទស្សនាសាលាយើងខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាសាលានឹងទទួលសិស្សឱ្យចូលរៀននោះទេ ដោយអាស្រ័យលើកន្លែងនៅសល់ និងសមត្ថភាពរបស់កុមារជាក់ស្ដែង។

academic_02

ថ្នាក់ទី២

សាលាទទួលពាក្យសុំចូលរៀនពីមាតាបិតាសិស្សនៅឆ្នាំសិក្សាទាំងមូល ហើយបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទងមកកាន់សាលាតាមលេខទូរស័ព្ទ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល តាមរយៈពាក្យសុំព័ត៌មាន។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងខ្ញុំ មាតាបិតាគួរធ្វើការស្នើសុំមកទស្សនាសាលាជាមុន នៅមុនពេលដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនឱ្យកុមារ។

academic_03

ថ្នាក់ទី៣

សូមបញ្ជាក់ថា ការស្នើសុំមកទស្សនាសាលាយើងខ្ញុំត្រូវកក់ទុកជាមុន ហើយមានតែមាតាបិតាសិស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចមកទស្សនាសាលាបានក្នុង១លើកៗ អាស្រ័យលើការមកមុនបានមុន។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ការអនុញ្ញាតមកទស្សនាសាលាយើងខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាសាលានឹងទទួលសិស្សឱ្យចូលរៀននោះទេ ដោយអាស្រ័យលើកន្លែងនៅសល់ និងសមត្ថភាពរបស់កុមារជាក់ស្ដែង។

academic_04

ថ្នាក់ទី4

សាលាទទួលពាក្យសុំចូលរៀនពីមាតាបិតាសិស្សនៅឆ្នាំសិក្សាទាំងមូល ហើយបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទាក់ទងមកកាន់សាលាតាមលេខទូរស័ព្ទ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល តាមរយៈពាក្យសុំព័ត៌មាន។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងខ្ញុំ មាតាបិតាគួរធ្វើការស្នើសុំមកទស្សនាសាលាជាមុន នៅមុនពេលដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនឱ្យកុមារ។