កម្មវិធីអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសាលា

អាហារថ្ងៃត្រង់

កង់ទីនស្ថិតនៅជាន់ទី៤ ដែលបម្រើជូនដោយបុគ្គលិកកង់ទីនរបស់យើង។ សិស្សអាចយកអាហារពីផ្ទះក៏បានឬទិញពីកង់ទីនក៏បាន។ ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីអាហារ នីតិបុគ្គលជាក្រុមហ៊ុនឯកជន ហើយដូចនេះ សាលាពុំទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃព្យាបាលឬលើប្រព័ន្ធតុលាការឡើយ។

សិស្សគួរមានកាតអាហារដែលចេញដោយកង់ទីន ដោយសិស្សត្រូវបង់ថ្លៃអាហារជាមុន។ ប្រសិនបើគាត់បាត់កាតនេះ សូមឱ្យគាត់ផ្ដល់ដំណឹងមកការលេខារបស់យើងខ្ញុំ។ បញ្ជីរាយនាមមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃគឺរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនឯន។ សិស្សនៅតែអាចយកអាហារពីផ្ទះ។

នំចំណីអាហារពេលពាក់កណ្ដាលព្រឹក

កុមារអាចយកអាហារសម្រន់តិចតួចមកញុំានៅចន្លោះពាក់កណ្ដាលព្រឹក។ សិស្សក៏អាចទិញនំចំណីអាហារពីកង់ទីនរបស់សាលា។