ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្ដដឹកជញ្ជូនសិស្ស

ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅមក អន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ មានផ្ដល់នូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្ដដឹកអ្នកដំណើរធុនកណ្ដាល។ រីឯរថយន្ត (និងតៃកុង) គឺស្ថិតក្នុងកុងត្រាជាឯកជន ជាមួយសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់។ សាលាយើងខ្ញុំសម្របសម្រួល និងមើលគ្រប់គ្រងរថយន្ដដឹកជញ្ជូនសិស្ស ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួល់ដល់មាតាបិតាសិស្ស ប៉ុន្តែសាលាពុំមានទទួលខុសត្រូវឡើយ។ នៅក្រោយការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀន ឬបន្តអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀន មាតាបិតាសិស្សត្រូវមកចុះឈ្មោះទទួលសេវាកម្មនេះ តាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលការងារដឹកជញ្ជូនសិស្ស ប្រចាំការិយាល័យ។ ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ នីតិបុគ្គលជាក្រុមហ៊ុនឯកជន ហើយដូចនេះ សាលាពុំទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃព្យាបាលឬលើប្រព័ន្ធតុលាការឡើយ។