ទំនាក់ទំនង

វិទ្យាល័យ

អាសយដ្ឋាន

#២៨៤៣ ផ្លូវលេខ៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់

ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃធម្មតា ៖ ម៉ោង៧:៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃសោរ៍ ៖ ម៉ោង៨ព្រឹក ដល់៤ល្ងាច

ថ្ងៃអាទិត្យ ៖ បិទ

ទូរស័ព្ទ

+៨៥៥ (២៣) ២១ ៤០ ៤០

អីុមែល

info@zamanisc.edu.kh

ធ្វើការណាត់ជួបតំណាងវិទ្យាល័យ


បឋមសិក្សា

អាសយដ្ឋាន

# ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់១

ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃធម្មតា ៖ ម៉ោង៧:៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃសោរ៍ ៖ ម៉ោង៨ព្រឹក ដល់៤ល្ងាច

ថ្ងៃអាទិត្យ ៖ បិទ

ទូរស័ព្ទ

+៨៥៥ (២៣) ៨៨ ៤០ ៤០

អីុមែល

info@zamanisc.edu.kh

ធ្វើការណាត់ជួបតំណាងបឋមសិក្សា


មត្តេយ្យសិក្សា

អាសយដ្ឋាន

ផ្លូវលេខ៣១៧ លេខ #៦៦ សង្កាត់បឹងកក់១

ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃធម្មតា ៖ ម៉ោង៧:៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច

ថ្ងៃសោរ៍ ៖ ម៉ោង៨ព្រឹក ដល់៤ល្ងាច

ថ្ងៃអាទិត្យ ៖ បិទ

ទូរស័ព្ទ

+៨៥៥ (២៣) ៩៣ ៥៥ ៥៥

អីុមែល

info@zamanisc.edu.kh

ធ្វើការណាត់តំណាងមត្តេយ្យសិក្សា