កម្រិតកុមារដ្ឋាន

សាលាថ្នាក់កុមារដ្ឋានរបស់យើងទទួលស្គាល់ថា ការលេង និងការស្វែងដោយផ្ទាល់របស់កុមារគឺជាការអប់រំមូលដ្ឋាន។ បទពិសោធន៍នៃការលេងរបស់កុមារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាទៅតាមបរិយាកាសសិក្សារបស់សាលា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់កុមារ។ តាមរយៈការលេង កុមារចេះបង្ហាញពីខ្លួនគាត់ និងអភិវឌ្ឍខ្លួនជាច្រើនចំណុច។ ចំណេះដឹងនៃការអប់រំកុមារតូចរបស់យើងជាគន្លឹះក្នុងការផ្ដល់នូវសកម្មភាពនានា មានជាអាទិ៍ សិល្បៈ តន្ត្រី ភាសា និងជំនាញត្រៀមមូលដ្ឋាន ប្រកបដោយអត្ថន័យនិងភាពសក្តិសម។

nursery