កម្រិតកុមារតូច

កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់កុមារតូចៗឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃបទពិសោធន៍នាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារ រួមទាំងផ្ដល់នូវការថែទាំដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ក្នុងបរិយាកាសសិក្សាបែបកម្សាន្តនិងរីករាយ ព្រមទាំងជួយឱ្យពួកគាត់ស្គាល់ពីការលេងជាក្រុម។ កុមារត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ គិតត្រឹមមុនថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងត្រូវចេះប្រើបង្គន់អនាម័យ។

toddler