កម្រិតមុនមត្តេយ្យសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់កុមារអាយុ៤ឆ្នាំ ក៏ផ្ដល់នូវការអប់រំតាមរយៈការលេងរបស់កុមារផងដែរ ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការត្រៀមខ្លួនសិក្សានៅក្នុងកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា។ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងជួយឱ្យកុមារមានជំនាញចាំបាច់សម្រាប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ទន្ទឹមនឹងការជួយឱ្យពួកគាត់ចេះធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ និងរីករាយ។ ពួកគាត់នឹងសិក្សាអក្សរ លេខ រូបរាងវត្ថុ និងពណ៌ជាដើម រួមនឹងប្រធានបទសិក្សាផ្សេងៗទៅតាមមេរៀន។ ក្រៅពីនេះ សាលាក៏មានផ្ដល់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍខួរក្បាលដល់កុមារផងដែរ។

pre-kg