សាខាមត្តេយ្យ

មត្តេយ្យសិក្សា និងបឋមសិក្សានៃសាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ផ្ដល់នូវការសិក្សាតាមរយៈការលេង ផ្អែកតាមក្រមខណ្ឌសិក្សាអូស្ត្រាលីសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាដំបូង (Australian Early Years Learning Framework) ដែលជាកម្មវិធីសិក្សាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាត្រូវបានអនុវត្តល្អបំផុត និងស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្ន។

ប្រធានបទសិក្សារួមមានដូចជា ៖

  • លេខនព្វន្ត និងអក្ខរកម្ម
  • ទំនាក់ទំនង
  • សិល្បៈសំដែង និងចក្ខុឥន្ទ្រីយារម្មណ៍
  • វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា
  • ការយល់ដឹងពីសង្គម
  • គោលការណ៍នៃយុត្តិធម៌និងសមធម៌សង្គម