អំពី ZIS

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Zaman ISC.  ការផ្តោតសំខាន់របស់យើងគឺផ្តោតទៅលើអន្ដរជាតិដើម្បីបង្កើតពលរដ្ឋពិភពលោកបើកចំហដែលមានទស្សនវិស័យអន្ដរជាតិមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងមានមនសិការហើយអ្នកដែលអាចដើរតួជាអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកក្រុមនៅក្នុងសង្គមទូទាំងពិភពលោក។

អាន​បន្ថែម

ឈានដល់កំពូលជាមួយយើង!

ទស្សនាគំរូនិម្មិតរបស់សាលា

មតិព័ត៌មាន Instagram