ទម្រង់ព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីករណីរំលោភបំពានកុមារ

child_abuse

ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថា កុមារត្រូវបានគេរំលោភបំពាន ឬត្រូវបានគេមិនអើពើ ឬប្រសិនបើអ្នកជាកុមារដែលត្រូវគេធ្វើទុក្ខ អ្នកអាចរាយការណ៍អំពីករណីទាំងនោះបានតាមរយៈការបំពេញ “ទម្រង់ព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីករណីរំលោភបំពានកុមារ” នេះ។
ទម្រង់ព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីករណីរំលោភបំពានកុមារ

ឈានដល់កំពូលជាមួយយើង!

ទស្សនាគំរូនិម្មិតរបស់សាលា

virtual-tour-icon

មតិព័ត៌មាន Instagram

button_achievements
button_blog
button_charity
button_gallery
button_magazine
button_sport