មតិយោបល់

សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ ជឿថា មតិយោបល់របស់លោកអ្នកទោះជាវិជ្ជមានក្ដីឬអវិជ្ជមានក្ដី សុទ្ធតែចាំបាច់ដល់ការជួយរក្សាបរិស្ថានសិក្សាវិជ្ជមានលើការអប់រំទាំងអស់ចំពោះសិស្សានុសិស្ស។

មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះសាលា សម្រាប់ការបន្តអនុវត្តន៍បេសកកម្ម ចក្ខុវិស័យ និងវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងដើម្បីប្រាកដថា សិស្សសិក្សានៅ សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ អាចលូតលាស់នៅក្នុងសហគន៍សិក្សាមួយដែលជួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមដល់ការអប់រំ និងបទពិសោធន៍គ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេមាននៅសាលា។

សាលាអន្តរជាតិហ្សាម៉ាន់ សូមស្វាគមន៍ទស្សនឬមតិយោបល់ទាំងអស់របស់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាយើងខ្ញុំ។ លោកអ្នកអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់តាមរយៈសំណុំបែបបទអនឡាញទាំងជាភាសាខ្មែរឬអង់គ្លេស ដូចមានខាងក្រោមនេះ ហើយលោកអ្នកក៏អាចផ្ញើមតិយោបល់មកកាន់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ តាមរយៈអ៊ីមែល​feedback@zamanisc.edu.kh.

សូមអរគុណទុកជាមុន!